Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων

Στα πλαίσια δραστηριοτήτων δημοσιότητας, στόχος του έργου είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων στο άμεσα ενδιαφερόμενο κοινό στο χώρο της επιχειρηματικότητας για παράδειγμα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Οργάνωση εσωτερικών και εξωτερικών σεμιναρίων για ενημέρωση σχετικά με το Cloud Computing και τις τεχνολογίες ανάπτυξης/ασφάλειας της B-open.ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΝΕΦΟΣ, ACRONYM: INFUSE

Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι εξοικειωμένες με το παραδοσιακό τρόπο αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων, όπου τα δεδομένα παραμένουν εντός των ορίων των επιχειρήσεων και διαφυλάσονται σύμφωνα με τις πολιτικές τους. Στο Cloud computing οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να επιλύσουν τις κοινές προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζουν τα παραδοσιακά συστήματα πληροφορικής, ταυτόχρονα όμως, πρέπει να αντιμετωπίσουν και άλλα ζητήματα τα οποία παρουσιάζονται από την ίδια την φιλοσοφία του cloud computing.Μια από τις πιο συνηθισμένες αιτίες που εμποδίζουν τη μετάβαση των εταιρειών σε cloud υπολογιστικά περιβάλλοντα είναι η διασύνδεση των νέων συστημάτων με τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές, που συνήθως είναι εγκαταστημένες σε τοπικούς server. Οι περισσότερες υλοποιήσεις απαιτούν είτε την επικοινωνία μέσω web services με τις τοπικές εγκαταστάσεις, κάτι που μπορεί να είναι αδύνατο ή οικονομικά ασύμφορο, καθώς απαιτεί ανάπτυξη APIs από πολλές εταιρείες λογισμικού που οδηγεί στη δημιουργία ενός ανομοιογενούς περιβάλλοντος κεντρικής διαχείρισης, που είναι δύσκολο να συντηρηθεί και πρακτικά αδύνατο να εξελιχθεί, είτε την απευθείας επικοινωνία της cloud εφαρμογής με τις τοπικές βάσεις δεδομένων του πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση τίθενται θέματα ασφάλειας των δεδομένων και πιθανής σύγκρουσης πολιτικών ασφάλειας ανάμεσα στη κεντρική διαχείριση – στο Cloud – και στις τοπικές Βάσεις.Με την ανάπτυξη του jPlaton Database Server επιτυγχάνεται η έμμεση επικοινωνία και διασύνδεση μιας cloud εγκατάστασης με τοπικές βάσεις δεδομένων ή με βάσεις δεδομένων που λειτουργούν σε άλλες Cloud υποδομές διαφορετικές από την κεντρική, η ασφαλής μεταφορά τους στο κεντρικό cloud, η ενοποίησή τους σε μια δομή και τέλος η live αναπαράσταση αυτών των δεδομένων στον τελικό χρήστη μέσω οποιουδήποτε web browser. Εκτός από την προβολή δεδομένων, δίνεται η δυνατότητα να γίνει διαχείριση των δεδομένων (διαδικασίες insert/update/delete) που βρίσκονται σε διαφορετικές φυσικές τοποθεσίες μέσα από ένα ενιαίο web περιβάλλον. Η ασφάλεια στην επικοινωνία επιτυγχάνεται με secure socket connections μεταξύ των απομακρυσμένων υπολογιστών και του cloud server, με wrapping των δεδομένων σε αντικείμενα JAVA και με encrypted serialization αυτών κατά τη μεταφορά τους, ώστε να είναι αδύνατη η πρόσβαση ακόμα και σε περίπτωση man-in-the-middle επίθεσης. Επίσης η διαχείριση των πολιτικών ασφάλειας των δεδομένων που υπάρχουν σε κάθε κόμβο παραμένει προνόμιο του κάθε κόμβου. Στην όλη διαδικασία ανάπτυξης ακολουθήθηκαν ακολουθούνται και υλοποιούνται πιστά διαδικασίες σύμφωνες με το ISO 27001, που διασφαλίζουν την ποιότητα του κώδικα που αναπτύχθηκε.